1/8
Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetové
aplikace LOLO.ZONE
Těmito obchodními podmínkami se řídí naše vzájemná práva a povinnosti
pramenící z užívání Aplikace, čtěte je prosím pozorně:
1. Co je myšleno slovem … (Definice)
1.1 Pokaždé, když v těchto obchodních podmínkách použijeme jeden z následujících
termínů, myslíme tím následující:
1.1.1 Provozovatel“, my“, nás“, nám atp. jsme my, tedy společnost
LOLO.ZONE s.r.o., IČO: 05380910, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00
Praha 3.
1.1.2 Kontaktní email“ info@lolo.zone
1.1.3 Aplikace znamená internetovou aplikaci s názvem LOLO.ZONE, díky které
Vám umožníme účastnit se interaktivních videopřenosů s vybranými osobnostmi
a zprostředkujeme Vám spojení a video-chat s ostatními uživateli, jakož i další
služby a nástroje, které budou v prostředí Aplikace dostupné.
1.1.4 VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.5 Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi Vámi (Uživatelem) a námi
(Provozovatelem), jejímž předmětem je užívání Aplikace nebo poskytnutí některé
z našich skvělých Služeb v rámci Aplikace, za podmínek uvedených v těchto
VOP.
1.1.6 Služba znamená veškeré služby aktuálně nabízené námi v rámci Aplikace,
zejména interaktivní videopřenosy, video-chat s ostatními Uživateli atp.
1.1.7 Uživatel“, „Vy“, „Vám“, „Vaše“ atp. jste Vy, tedy osoba, která užívá Aplikaci a
Služby.
1.1.8 Uživatelský účet znamená část Aplikace, která je Vám přístupná po zadání
Přihlašovacích údajů.
1.1.9 Přihlašovací údaje znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a
hesla, které si zvolíte při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace
a/nebo údaje potřebné k přihlášení do Aplikace prostřednictvím Vašeho účtu na
sociální síti (LinkedIn, Facebook..).
1.1.10 „Veřejný uživatelský profil“ znamená okruh informací o Vaší osobě, které může
vidět kdokoliv, tedy nejen uživatelé Aplikace, ale i lidé mimo Aplikaci a lidé,
kteří sledují různá jiná online nebo offline média, například tisk, televizní vysílání
2/8
atp. Těmito informacemi jsou Vaše jméno a příjmení, věk, místo pobytu,
profilová fotografie, aktuální a předchozí společnost(i) a funkce, ve kterých jste
v nich působil(a) či působíte.
2. Registrace, zahájení užívání a zrušení účtu v Aplikaci
2.1 Před užíváním Aplikace a Služeb se musíte zaregistrovat prostřednictvím svého
účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného
na internetové doméně www.lolo.zone. Vyplníte pouze pravdivé a bezchybné
údaje o své osobě. Registrace je pro Vás bezplatná a pouze po úspěšné registraci
můžete využívat Služby dostupné v Aplikaci.
2.2 Na základě Vámi poskytnutých údajů je v Aplikaci vytvořen Váš Veřejný
uživatelský profil. Smyslem Veřejného uživatelského profilu je umožnit ostatním
uživatelům Aplikace, kteří mohou mít zájem o spojení s Vámi, Vás identifikovat a
nalézt možnosti, jak se s Vámi kontaktovat v rámci Služeb nabízených v prostředí
Aplikace.
2.3 Pro zpřístupnění Služeb vyžadujeme, abyste se registrovali pouze pod svým
vlastním jménem a zadávali údaje o pouze o své osobě. Falešné uživatelské
profily netolerujeme.
2.4 Pro bezpečí Vašich dat děláme maximum, na Vás však je zajistit ochranu svého
jedinečného přihlašovacího hesla, bylo-li vytvořeno při registraci. Nikomu jej
nesdělujte! Pokud heslo ztratíte, zašlete nám emailem požadavek na jeho
obnovení.
2.5 Odesláním registrace do Aplikace vyjádříte Svůj souhlas s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami a dojde k uzavření smlouvy o užívání Aplikace a
podmínkách užívání Služeb ve znění těchto všeobecných obchodních podmínek, a
ty se tak vůči Vám stávají účinnými.
2.6 Svůj Uživatelský účet můžete kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím
kontaktování podpory na emailové adrese uvedené v záhlaví. Po přijetí Vašeho
požadavku na zrušení účtu vymažeme Váš Veřejný profil z Aplikace. Můžeme
však nadále zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se Zásadami pro zpracování
osobních údajů a Vámi udělenými souhlasy se zpracováním osobních údajů. Pro
podrobnosti se prosím seznamte s našimi Zásadami pro zpracování osobních
údajů.
3. Využívání Služeb a platby
3.1 Stanete-li se registrovaným uživatelem, máte možnost využívat bezplatné
(vyhledávání online rozhovorů, promo videa, vyhledávání v profilech ostatních
3/8
uživatelů atp.) a zpoplatněné Služby (vstupenky na online akce, placené dotazy,
individuální online rozhovory atp.) dostupné v prostředí Aplikace. V případě
placených Služeb Vám tuto službu poskytneme pouze zaplatíte-li cenu uvedenou
v aktuální nabídce Aplikace v plné výši.
3.2 Některé Služby dostupné v rámci Aplikace Vám můžeme úspěšně poskytnout jen
s Vaší součinností. Například poskytnutí individuální konzultace s expertem
vyžaduje, abyste byli v Aplikaci online dostupní v konkrétním časovém období,
dotazy adresované hostu interview nesmí být hrubě urážlivé atp. Specifické
podmínky Vaší součinnosti pro úspěšné poskytnutí vybrané Služby Vám budou
sděleny vždy v průběhu objednávky. Objednáním Služby se pak k takové
součinnosti zavážete.
3.3 Objednávku placené služby učiníte uskutečněním platby ceny na účet platební
brány zpřístupněné v prostředí Aplikace, případně využitím některé z dalších
platebních metod, pokud je bude Aplikace nabízet v okamžiku placení ceny
Služby.
3.4 Cena Služeb je v Aplikaci uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy
u příslušné Služby dle aktuální nabídky.
3.5 Smlouva, na základě které Vám zpřístupníme obsah Vámi objednané Služby,
je mezi námi uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet
Platební brány, případně na náš účet, zvolíte-li si jinou platební metodu dostupnou
v Aplikaci. V případě, že bude některá platební metoda zpoplatněna, upozorníme
Vás na to předem.
4. Co dalšího smíte a musíte Vy, co dalšího smíme a musíme my (Další práva a
povinnosti)
4.1 Máte právo užívat Aplikaci a objednané Služby za podmínek stanovených
v těchto VOP v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy. Zavazujete
se, že při užívání Aplikace budete jednat tak, abyste užíváním Aplikace
nezpůsobili žádnou škodu nám ani dalším osobám.
4.2 Veškerý obsah Aplikace a jednotlivých Služeb je chráněn v souladu s právními
předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv
duševního vlastnictví, a je naším vlastnictvím, popřípadě vlastnictvím našich
poskytovatelů licence. Souhlasíte s tím, že poskytnutím Aplikace a jakékoliv
Služby v ní dostupné Vám nevzniká žádné právo k zachycení, zobrazování,
rozmnožování a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků
a obrazových a zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje
v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména,
4/8
příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla
audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití
je možné pouze s naším předchozím písemným souhlasem a souhlasem
oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
4.3 Aplikaci jste oprávněni užívat jen pro vlastní potřebu. Aplikaci, její prvky či její
obsah nebudete rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám bez našeho
předchozího písemného souhlasu. Rovněž nebudete jakkoli zasahovat
do technického nebo věcného obsahu Aplikace.
4.4 Rovněž obsah Služeb dostupných v Aplikaci Vám zpřístupníme pouze pro Vaši
vlastní potřebu. Berete na vědomí, že obsah Služby můžete zhlédnout pouze
prostřednictvím Aplikace a nejste oprávněni k vlastnímu záznamu Služby nebo
stažení obsahu Služby.
4.5 Zavazujete se, že nebudete prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv.
softwarových robotů) vytěžovat databázi údajů spojenou s Aplikací.
4.6 Je-li Vám v Aplikaci umožněno vkládat a publikovat příspěvky, recenze či jiné
texty, vyhrazujeme si právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci
anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné,
nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze.
O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz,
jakož i o realizaci takového rozhodnutí, nejsme povinni Vás informovat.
4.7 Jako Provozovatel máme právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit
a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
4.8 Zároveň si vyhrazujeme právo zamezit dostupnými technickými a právními
prostředky možnosti užívání Aplikace (včetně smazání veškerých vložených
údajů či dokumentů), pokud jste: (i) minimálně 3 roky neprovedli přihlášení
do svého Uživatelského účtu; rozesíláte elektronické anebo jiné zprávy
obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním
řádem České republiky, těmito podmínkami, či které mohou poškodit naše dobré
jméno či zasáhnout do chráněných práv jiných osob; v důsledku nestandardního
užívání Aplikace nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžujete Aplikaci a její
podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahujete či se pokoušíte zasahovat do jejího
řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání
se či poškození Aplikace, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů,
které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Aplikace, apod.);
opakovaně či podstatně jste porušili tyto VOP; činíte pokusy o automatické
či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Aplikace; nebo jste založili účet
5/8
na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšlené
osoby, anebo registrace pod jménem jiné osoby.
5. Jak smíme nakládat s Vámi vloženým obsahem
5.1 Pokud nám v souvislosti s užíváním Aplikace či Služeb předáte své texty,
obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah (dále jen „Obsah uživatele“), bezplatně,
výslovně a dobrovolně nám tím poskytujete nevýhradní licenci k níže uvedeným
způsobům užití Obsahu uživatele: (i) jsme oprávněni, nikoliv však povinni, všemi
způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat,
distribuovat, předávat a jiným způsobem Obsah uživatele sdělovat veřejnosti, či
jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je
zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Obsahu uživatele
třetím osobám, a vytvářet z něj souborná či odvozená díla.
5.2 Prohlašujete a zaručujete se nám, že jste oprávněni nám poskytnout licenci
k Obsahu uživatele a že poskytnutím takové licence ani jejím užíváním nedojde k
porušení práv třetích osob.
6. Co dělat, když jsem si rozmyslel objednávku nebo nejsem spokojen se
službou (odstoupení od smlouvy a reklamace)
6.1 Rozhodnete-li se, že objednanou Službu nechcete využít, máte právo od uzavřené
smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni
uzavření smlouvy. Od smlouvy však můžete odstoupit nejpozději v den
předcházející termínu poskytnutí Služby, je-li tato určena konkrétním časem
(např. konání online rozhovoru). Taktéž nemůžete odstoupit od smlouvy v případě
služby, kterou jste již využili, byť by se tak stalo ještě v době běžící lhůty pro
odstoupení. Pokud chcete toto své právo uplatnit, informujte nás prostřednictvím
kontaktního emailu uvedeného v záhlaví či jiným vhodným způsobem. Pokud tak
neučiníte, nebudeme odstoupení od smlouvy akceptovat. V případě, že platně
odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám bylo
doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás
obdrželi na úhradu Služby, které se platné odstoupení týká, a to bezhotovostně,
platbou na Váš bankovní účet.
6.2 I přes veškerou naši snahu může dojít k situaci, kdy Služba, kterou si objednáte
nebude odpovídat slíbeným parametrům. V případě, že chcete uplatnit
odpovědnost za vady námi poskytnuté služby, kontaktujte nás nejlépe
prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného v záhlaví, případně i v sídle nebo
místě našeho podnikání. O Vaší reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu,
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se na nás s reklamací obrátíte.
6/8
6.3 V případě, kdy Vámi objednanou Službu vůbec neposkytneme, tj. dojde např. k
absenci hosta plánovaného online rozhovoru nebo zásadnímu technickému
výpadku na naší straně, který znemožní uskutečnění přenosu online rozhovoru
v plánovaném termínu, nabídneme Vám, bude-li to možné, uskutečnění Služby
v náhradním termínu nebo využití jiné Služby z nabídky Aplikace. V případě, že
nebudou předchozí možnosti vhodné či dostupné, nebo se tak sami rozhodnete,
máte nárok na vrácení ceny zaplacené za Službu, kterou jsme neposkytli.
V takovém případě budeme při vrácení platby postupovat obdobně jako u
odstoupení od smlouvy.
6.4 Rádi bychom Vás upozornili, že jste povinni seznámit se již před uhrazením ceny
Služby s technickými požadavky (hardware, software i rychlost připojení)
potřebnými ke spuštění Služby (online rozhovor, video-chat). K tomuto otestování
slouží zdarma přístupná ukázková videa v Aplikaci a seznam minimálních
požadavků uvedený zde. Úhradou ceny Služby potvrzujete, že jste se
s minimálními požadavky seznámili a že se Vám ukázkové video přehrává bez
problémů a akceptujete stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu.
V případě, že tomu tak není, obraťte se dopředu na naši technickou podporu na
kontaktním emailu uvedeném v záhlaví. Upozorňujeme Vás, že pozdější
reklamace tohoto typu nebudeme akceptovat.
7. Jak využíváme a chráníme Vaše osobní údaje
7.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.
Podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje naleznete
v našich Zásadách pro zpracování osobních údajů, se kterými se prosím důkladně
seznamte.
8. Co jsou cookies a jak je používáme
8.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do
Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší
návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro
Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich
by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují
lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim
potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies
jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené
internetové stránky.
7/8
8.2 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé
aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření
okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna
Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se
všechny tyto soubory vymažou.
8.3 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně
navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám
umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
8.4 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše
internetové stránky využíva pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše
soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme, a to k personalizaci obsahu a
reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti.
8.5 Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v
oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě
účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v těchto
VOP.
8.6 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci
nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory
cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více
informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
9. Odpovědnost za škodu
9.1 Odpovídáme Vám za jakoukoliv škodu způsobenou Vám jakýmkoliv porušením
našich povinností uvedených zde ve VOP. Neneseme však žádnou odpovědnost
za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla způsobené jeho
nedostatečnou ochranou z Vaší strany, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo
případné nároky třetích osob, vzniklé v důsledku takového zneužití.
9.2 Neodpovídáme taktéž za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo
našich technických zařízení. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá
mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na naší
vůli. Jestliže vznikne stav vyšší moci na naší straně, bez zbytečného odkladu Vás
o tom uvědomíme a budeme pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých
nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních
prostředků.
10. Jak se mohou měnit tyto podmínky (Změna VOP)
8/8
10.1 Berete na vědomí, že uzavíráme smlouvu v běžném obchodním styku s větším
počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k
opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Činíme společně
nesporným, že z povahy našich VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy
vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
10.2 Tyto VOP jsme oprávněni v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž takovou změnu
Vám vždy oznámíme prostřednictvím e-mailové adresy, kterou nám poskytnete
při registraci. Pokud nebudete se změnou VOP souhlasit, můžete smlouvu mezi
námi vypovědět oznámením adresovaným na kontaktní email uvedený v záhlaví.
Výpovědní doba činí 7 dnů od odeslání oznámení.
11. Rozhodné právo
11.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou
rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
12. Účinnost
12.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018.