ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých
činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.
1. Odpovědné osoby
Správce osobních údajů:
LOLO.ZONE s.r.o., IČO: 05380910, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3. (dále také jen „my“, „naše“ nebo „nás“)
Kontaktní email: info@lolo.zone
2. Základní pojmy
GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25.5.2018.
Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).
Zvláštní osobní údaj:
Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o
sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Subjekt údajů = Vy:
Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracování osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování,
omezení, výmaz nebo zničení.
Správce = My:
Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo
společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského
státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.
Zpracovatel:
Zpracovatelem je ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní
údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance
Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.
Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).
Rizikové zpracování:
Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné,
nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
uvedených v článku 10 GDPR.
Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování:
se rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na
hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů
týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází,
nebo pohybu.
3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování
Provozujeme internetovou aplikaci a webové rozhraní LOLO.ZONE na doméně www.lolo.zone (dále jen „Aplikace“), což je nástroj pro interaktivní video-
rozhovory se zajímavými osobnostmi, konference, video-chat s ostatními účastníky a jiné eventy (dále jen akce“). Osobní údaje zpracováváme za
jednoznačně vymezenými účely a po nezbytně dlouhou dobu, jak je uvedeno jednotlivě dále. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze
pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.
Zpracováváme následující osobní údaje těchto kategorií subjektů
Účastníci = klienti Aplikace využívající zde dostupné služby:
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
Doba zpracování
Využití služeb Aplikace (aktivní
využívání služeb dostupných
v Aplikaci, přístup k materiálům,
pokládání dotazů, přímá komunikace
s ostatními uživateli)
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené registrací či
nákupem služeb v Aplikaci.
Zpracovávány jsou následující identifikační údaje (jméno,
příjmení, datum narození), kontaktní údaje (email, adresa místa
pobytu, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu, platební
karty a další informace uvedené na daňových dokladech), IP
adresa, a veřejně zobrazené profilové údaje poskytnuté v rámci
registrace (profilová fotografie, aktuální a předchozí
společnost(i) a funkce, věk).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až do doby ukončení Vaší
registrace v Aplikaci.
Plnění našich povinností v oblasti
vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností, které nám
ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o
dani z přidané hodnoty.
Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, obchodní
název, sídlo, datum narození, IČ, DIČ), kontaktní údaje
(doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail,
telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace
uvedené na daňových dokladech.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až po dobu pěti
let od konce zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila transakce.
Vymáhání nároků ze smluv,
reklamace
Právním základem je náš oprávněný zájem.
O dodavatelích zpracováváme identifikační údaje (jméno,
příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje
(doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail,
telefon), účetní údaje a údaje o historii spolupráce.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány po dobu tří let, v případě
trvání soudního sporu po celou jeho dobu.
Vyhledávání vhodných osobních
spojení a možností networkingu
prostřednictvím služeb nabízených
Aplikací.
Právním základem je plnění smlouvy.
Registrací do Aplikace dojde k vytvoření Vašeho Veřejného
uživatelského profilu, medailonu, zahrnujícího okruhu informací
o Vaší osobě, které může vidět kdokoliv, tedy nejen uživatelé
Aplikace, ale i lidé mimo Aplikaci. Těmito informacemi jsou
Vaše jméno a příjmení, věk, místo pobytu, profilová fotografie,
aktuální a předchozí společnost(i) a funkce ve kterých jste v
nich působil či působíte.
Aplikace umožňuje vyhledávání ve Veřejných uživatelských
profilech, a to i prostřednictví vyhledávacích nástrojů třetích
stran (Google, Bing, Seznam atp.)
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až do doby ukončení Vaší
registrace v Aplikaci.
Možnost uživatelů vrátit se ke svým
příspěvkům, dotazům a diskusím
z jednotlivých akcí a k jejich
Právním základem je náš oprávněný zájem.
V Aplikaci zůstávají Vámi zadané osobní údaje uchovány na
dobu neurčitou i po ukončení registrace. Umožníme Vám však
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou do
okamžiku smazání na základě pokynu
účastníkům.
smazat veškeré Vámi zadané údaje. Vaše komentáře, dotazy
apod. poté zůstanou zachovány v anonymizované podobě.
z Vaší strany.
Poskytnutí Vašich kontaktních a
profilových údajů třetím stranám za
účelem analýzy trhu a šíření
obchodních sdělení.
Právním základem je Vámi poskytnutý souhlas.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše profilové údaje (jméno,
příjmení, místo pobytu, aktuální a předchozí společnost(i) a
funkce, věk), kontaktní údaje (email, telefon) a dále informaci o
tom, kterých akcí jste se zúčastnil(a) a jaké služby Aplikace jste
využil(a) v minulosti. Tyto informace sdělujeme třetím osobám,
které se stávají samostatnými správci těchto údajů, a kterými
jsou naši smluvní partneři spolupracující na provozu či
prezentaci Aplikace a v ní nabízených služeb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až po dobu tří let od
ukončení Vaší registrace v Aplikaci.
Šíření našich obchodních sdělení
v podobě emailových newsletterů
obsahujících nabídku služeb
dostupných v Aplikaci a aktuality.
Právním základem je náš oprávněný zájem.
Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů
dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou až do
okamžiku, kdy se příjemce odhlásí
z odběru.
Nabídka relevantních akcí v aplikaci
Právním základem je náš oprávněný zájem.
Za tímto účelem zpracováváme informaci o tom, kterých akcí
jste se zúčastnil(a) v minulosti.
Dále zpracováváme i Vaše profilové údaje (jméno, příjmení,
místo pobytu, aktuální a předchozí společnost(i) a funkce, věk),
které nám slouží k tomu, abychom Vám v aplikaci mohli nabízet
místně a tematicky relevantní akce a provedli výběr osobností a
témat pro další akce a služby v rámci Aplikace (redakční plán
na další 1-2 leté období na základě analýzy profilu aktivních
účastníků).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou a po
dobu dvou let od ukončení Vaší
registrace v Aplikaci.
Hosté = osobnosti, odborníci a moderátoři připravující jednotlivé akce (rozhovory) v Aplikaci:
Plnění a realizace smluv uzavřených
s hosty
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi námi.
Zpracováváme identifikační údaje (jméno a příjmení, obchodní
název, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (email, telefon), IP
adresu a účetní údaje (číslo bankovního účtu, platební karty a
další informace uvedené na daňových dokladech).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až do doby ukončení
našeho smluvního vztahu.
Plnění našich povinností v oblasti
vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností, které nám
ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o
dani z přidané hodnoty.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až po dobu pěti
let od konce zdaňovacího období,
Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, obchodní
název, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo
adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo
bankovního účtu a další informace uvedené na daňových
dokladech.
ve kterém se uskutečnila transakce.
Prezentace proběhlých či
plánovaných akcí v aplikaci
Právním základem je náš oprávněný zájem.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše profilové údaje (jméno,
příjmení, místo pobytu, aktuální a předchozí společnost(i) a
funkce, věk), které nám slouží zobrazení plánovaných či již
proběhlých akcí účastníkům i dalším blíže neurčeným osobám
neregistrovaným v Aplikaci (veřejná část Aplikace).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou.
Vymáhání nároků ze smluv,
reklamace
Právním základem je náš oprávněný zájem.
O dodavatelích zpracováváme identifikační údaje (jméno,
příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje
(doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail,
telefon), účetní údaje a údaje o historii spolupráce.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány po dobu tří let, v případě
trvání soudního sporu po celou jeho dobu.
Šíření našich obchodních sdělení
v podobě emailových newsletterů
obsahujících nabídku služeb
dostupných v Aplikaci a aktuality.
Právním základem je náš oprávněný zájem.
Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů
dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou až do
okamžiku, kdy se příjemce odhlásí
z odběru.
Dodavatelé zboží a služeb pro provoz Aplikace a realizaci služeb dostupných v Aplikaci:
Plnění a realizace smluv uzavřených
mezi námi nebo s účastníky a
vymáhání nároků ze smluv,
reklamace
Právním základem je plnění smlouvy.
Zpracováváme identifikační údaje (jméno a příjmení, obchodní
název, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (email,
telefon), IP adresu a účetní údaje (číslo bankovního účtu a další
informace uvedené na daňových dokladech).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány do doby ukončení našeho
smluvního vztahu.
Plnění našich povinností v oblasti
vedení účetnictví a v oblasti daní
Právním základem je plnění právních povinností, které nám
ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o
dani z přidané hodnoty.
Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum
narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje (doručovací adresa
nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje
(číslo bankovního účtu a další informace uvedené na daňových
dokladech).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány až po dobu pěti
let od konce zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila transakce.
Vymáhání nároků ze smluv,
reklamace
Právním základem je náš oprávněný zájem.
O dodavatelích zpracováváme identifikační údaje (jméno,
příjmení, datum narození, sídlo, IČ, DIČ), kontaktní údaje
(doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail,
telefon), účetní údaje a údaje o historii spolupráce.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány po dobu tří let, v případě
trvání soudního sporu po celou jeho dobu.
Šíření našich obchodních sdělení
v podobě emailových newsletterů
obsahujících nabídku zboží a
aktuality
Právním základem je náš oprávněný zájem.
Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů
dodavatelů dochází za účelem šíření obchodních sdělení
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje
zpracovávány na dobu neurčitou až do
okamžiku, kdy se příjemce odhlásí
z odběru.
4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii
V odůvodněných případech můžeme předat jiným subjektům (dále jen „příjemci“) i Vaše osobní údaje
nezahrnuté do Vašeho Veřejného uživatelského profilu.
Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
zpracovatelům kterými jsou naši smluvní partneři spolupracující na provozu či prezentaci
Aplikace a v ní nabízených služeb (viz výše),
zpracovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou
ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR při využití následujících služeb:
o Dropbox (úložiště naší dokumentace)
o Google Disc (úložiště naší dokumentace)
o Mailchimp (mailový systém pro zasílání newsletteru)
o GoPay (platební brána pro Aplikaci)
orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje právní předpis,
jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem
ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně
našich práv, majetku či bezpečnosti.
Osobní údaje netvořící Váš Veřejný uživatelský profil zpravidla nejsou předávány do třetích zemí.
5. Zásady zpracování osobních údajů
Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.
Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas,
je-li souhlas titulem zpracování. Váš souhlas není podmínkou využívání Aplikace a v ní dostupných
Služeb a můžete jej kdykoliv odvolat. K odvolání souhlasu využijte prosím kontaktní email uvedený
v záhlaví.
Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich
zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků
zpracováváme osobní údaje aktualizované.
Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým
Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v
souladu s tímto účelem.
Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich
ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
6. Automatizované individuální rozhodování a profilování
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na
základě profilování.
7. Vaše práva jako subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte
právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou
zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu
zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů,
příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení
zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že
o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně.
V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající
administrativním nákladům na zpracování.
Naprostou většinu údajů, které o Vás zpracováváme, naleznete přímo v aplikaci nebo uživatelském
účtu. Pro získání kompletního přístupu k Vašim osobním údajům nás kontaktujte na emailu
uvedeném v záhlaví.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě
souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě
tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolání souhlasu lze provést přímo v aplikaci. Můžete nám také
napsat na email uvedený v záhlaví.
Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto
údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu
přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.
Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete provést sami v aplikaci nebo uživatelském
účtu. V případě problémů nás kontaktujte na emailu uvedeném v záhlaví.
Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní
údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:
odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný
oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na
výmaz;
vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak
zpracovávali;
osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti osobě mladší 18 let;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
Pro výmaz údajů nás můžete kontaktovat na emailu uvedeném v záhlaví.
Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
k splnění našich právních povinností;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či
pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně
ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pro ověření, zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, nás kontaktujte na emailu
uvedeném v záhlaví.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k
tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
jejich použití.
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu,
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi
oprávněnými důvody.
V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou
jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů
důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Omezení zpracování můžete
požadovat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme
pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování
námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami,
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti
zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné
pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
Námitku můžete podat prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v záhlaví.
Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to
nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se
Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému
správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to
technicky proveditelné.
Pro získání Vašich osobních údajů nás kontaktujte emailem uvedeným v záhlaví.
Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše
práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování
Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující
například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními
zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností
stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR
je Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, E-
mail: posta@uoou.cz).
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2018.